Regulamin

Internetowy serwis informacyjny www.taktanio.pl (dalej „Serwis”), prowadzony jest przez Usługodawcę - Mikrotech S.A., z siedzibą w Krośnie przy ul. Składowej 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112227. Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 500.000 zł opłacony w całości.
NIP: 6840009101, Regon: 370361688, e-mail: biuro@taktanio.pl, nr telefonu 134376300.

Definicje użyte w regulaminie

 • 1. Usługodawca – Mikrotech S.A. z siedzibą w Krośnie przy ul. Składowej 9.
 • 2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która wyszukuje informacje o wyprzedażach i promocjach nowych produktów i usług zawartych w serwisie.
 • 3. Usługobiorca – dalej zwany „Ogłaszającym” – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca sklepy internetowe lub stacjonarne i umieszczająca ogłoszenia o wyprzedażach i promocjach nowych produktów i usług.
 • 4.Jednostka reklamowa - uniwersalna, najniższa wartość rozliczeniowa między Usługodawcą a Ogłaszającym.

Informacje ogólne

 • 1. Serwis taktanio.pl jest niezależną platformą ogłoszeniową wyprzedaży i promocji.
 • 2. Serwis umożliwia Użytkownikowi nieodpłatne wyszukiwanie, przeglądanie, przekierowanie oraz powiadamianie o wyprzedażach i promocjach towarów i usług dostępnych w sklepach internetowych oraz sklepach stacjonarnych.
 • 3. Serwis oferuje Ogłaszającemu:
  • a) płatne – według aktualnego cennika opublikowanego w serwisie taktanio.pl – dodawanie i wyróżnianie ogłoszeń o wyprzedażach i promocjach.
  • b) bezpłatne – automatyczne, ograniczone ilościowo monitorowanie wyprzedaży i promocji znajdujących się w sklepach internetowych,
  • c) bezpłatne – monitorowanie oraz publikowanie w oryginalnej treści i w standaryzowanej formie – gazetek reklamowych(promocyjnych) sieci handlowych.
 • 4. Ogłaszajacy w ramach jednej jednostki reklamowej jest uprawniony do umieszczania w serwisie taktanio.pl jednego towaru dotyczacego promocji lub wyprzedaży. Ogłoszenia zawierające grupę produktów lub znamiona promocji firmy będą usuwane przez moderatora.
 • 5.Jednostki reklamowe mogą zostać wykorzystane w okresie 6 miesięcy od daty uruchomienia usługi. Jeżeli w okresie 6 miesięcy od daty uruchomienia usługi ogłaszający zakupi kolejne jednostki reklamowe, ważność ww. jednostek reklamowych ulega przedłużeniu na taki sam okres. W przypadku braku zakupu kolejnych jednostek reklamowych w okresie 6 miesięcy, niewykorzystane jednostki reklamowe ulegają przepadkowi, bez prawa żądania przez Ogłaszającego zwrotu ich równowartości.
 • 6. Zawartość Serwisu stanowi bazę danych, a jej elementy chronione są ustawą o ochronie baz danych oraz ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • 7. Znaki towarowe zamieszczone w Serwisie mogą być zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały podane wyłącznie w celu identyfikacji towarów i usług oferowanych i promowanych przez sklepy internetowe oraz na innych stronach internetowych.
 • 8. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację warunków świadczenia usługi zawartych w niniejszym Regulaminie.

Zasady funkcjonowania Serwisu

 • 1. Poprawne korzystanie z Serwisu wymaga komputera z systemem operacyjnym oraz przeglądarką internetową.
 • 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub wstrzymania świadczenia usługi w przypadku próby wykorzystania Serwisu przez Ogłoszeniodawcę w celu zamieszczenia w Serwisie treści niezgodnych z prawem, rzeczywistością, wprowadzających w błąd, noszących znamiona czynu nieuczciwej konkurencji, naruszających prawa autorskie innych podmiotów, zawierających wyrażenia powszechnie uznane za obraźliwe lub obelżywe oraz zawierających inne treści naruszające obowiązujące przepisy prawa lub interes Usługodawcy.
 • 3. Ogłaszający ma prawo w każdym czasie zrezygnować z usługi bez prawa żądania zwrotu uiszczonej uprzednio należności tytułu realizacji usługi.
 • 4. Użytkownik mający status prawny konsumenta ma prawo odstąpić od umowy najpóźniej w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. Uprawnienie to nie przysługuje, jeśli Usługodawca rozpocznie wykonanie usługi przed upływem terminu określonego powyżej.

Odpowiedzialność

 • 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby przedstawione wyprzedaże i promocje oraz ich opisy, były prawidłowe i zgodne z danymi przedstawionymi przez sklepy internetowe oraz sklepy stacjonarne. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne, nieaktualne treści ogłoszeń promocyjnych, a także za ich zmianę przez prowadzącego sklep internetowy lub stacjonarny.
 • 2. Przekierowanie Użytkownika (za pomocą łącza internetowego typu hyperlink) do strony internetowej sklepu internetowego nie oznacza zawłaszczenia przez Usługodawcę jakichkolwiek praw do takiej strony internetowej lub publikowanych w niej treści. Użytkownik korzysta z przekierowania do strony internetowej na własne ryzyko.
 • 3. Zakres odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania usług ograniczony jest do wysokości poniesionej przez Użytkownika lub Ogłaszającego rzeczywistej szkody i nie obejmuje utraconych korzyści.
 • 4. Usługodawca nie odpowiada za brak lub ograniczenie dostępu do Serwisu spowodowane siłą wyższą, przyczynami technicznymi, działaniami operatora telekomunikacyjnego lub innymi przyczynami od niego niezależnymi.

Reklamacje

 • 1.Po dodaniu ogłoszenia do Serwisu, Ogłaszający obowiązany jest sprawdzić, czy ogłoszenie zostało opublikowane zgodnie z podanymi przez niego danymi.
 • 2. Użytkownik i Ogłaszający mają prawo zgłosić reklamację nienależytego wykonania usługi. Reklamacja może być złożona do dnia zakończenia publikacji ogłoszenia w Serwisie lub do dnia, w którym ogłoszenie miało być opublikowane.
 • 3. Reklamacje należy składać pisemnie lub formie elektronicznej na adres Usługodawcy bądź adres mailowy: biuro@taktanio.pl
 • 4. Reklamacje będą rozstrzygane według uznania Usługodawcy w terminie 7 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji przez Usługodawcę.

Przetwarzanie danych

 • 1. W związku ze świadczeniem usługi powiadamiania Użytkownika o wybranej przez niego wyprzedaży lub promocji w sklepie internetowym bądź stacjonarnym, Użytkownik jest proszony o udostępnienie swojego adresu e-mail.
 • 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę jego danych osobowych w celu świadczenia usług określonych w Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
 • 3. Użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych, ich zmiany lub poprawiania, a także prawo zgłoszenia żądania usunięcia danych.

Postanowienia końcowe

 • 1. Usługodawca ma prawo zmiany Regulaminu. O powyższych zmianach Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie internetowej www.taktanio.pl.
 • 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym na stronie internetowej nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od daty ich opublikowania.
 • 3. Usługodawca może w każdym czasie i bez uprzedzenia zdecydować o zaprzestaniu świadczenia usług opisanych w niniejszym Regulaminie.
 • 4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem usług określonych niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby nie satysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 • 5. Użytkownik i Ogłoszeniodawca niniejszym wyraża zgodę na otrzymywanie z systemu Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 2 oraz art.9 ust.2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • 6. W sprawach nie unormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.